Regulamin Serwisu http://tnw-agencjapracy.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem serwisu internetowego http://tnw-agencjapracy.pl jest TNW HR Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu tel. 0048 731 119 779 e-mail tanerowicz.h@tnw-agencjapracy.pl.

§ 2

PRAWA AUTORSKIE

Portal http://tnw-agencjapracy.pl jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem, będącym własnością TNW HR Sp. z o.o. Używanie tej nazwy i/lub znaku wymaga zgody pisemnej TNW HR Sp. z o.o.

Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym http://tnw-agencjapracy.pl przysługują spółce TNW HR Sp. z o.o.

Serwis internetowy http://tnw-agencjapracy.pl podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 2001 r. oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.

Zawartość serwisu internetowego http://tnw-agencjapracy.pl stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia TNW HR Sp. z o.o. kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym t http://tnw-agencjapracy.pl lub ich fragmentów jest zabronione.

Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu. Zasady i zakres takiego dozwolonego użytku osobistego i publicznego określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie internetowym tnwhr.pl lub ich fragmentów w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw TNW HR Sp. z o.o. i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez TNW HR Sp. z o.o. stosownych środków prawnych przeciwko naruszycielom.

§ 3

REJESTRACJA I ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKÓW

Rejestracja kandydata dokonuje się przez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Rejestracja jest bezpłatna.

TNW HR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez TNW HR Sp. z o.o. w celach informacyjnych, edukacyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Użytkownikom serwisu internetowego http://tnw-agencjapracy.pl przysługuje w każdej chwili prawo aktualizacji swoich danych osobowych, jak również zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

TNW HR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji danego użytkownika bez podania przyczyny.

§ 4

PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) każdy użytkownik serwisu internetowego tnwhr.pl ma prawo do wglądu do swoich danych oraz żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, a także całkowitego usunięcia z bazy danych portalu.

Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków ściśle określonych przepisami prawa.

§ 5

PRAWA TNW HR Sp. z o.o.

TNW HR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

Edycji, usunięcia, zmiany wyglądu, zawartości, sposobu działania serwisu internetowego bez podania przyczyny.

Częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do serwisu internetowego http://tnw-agencjapracy.pl użytkownikowi w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.

Zmiany niniejszego Regulaminu.

§ 6

PRZENIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

TNW HR Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:

Formę i treść informacji i materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczanych na łamach serwisu internetowego http://tnw-agencjapracy.pl a pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje użytkownika od momentu wypełnienia formularza rejestracyjnego. Zmiany niniejszego Regulaminu ogłaszane są na stronie http://tnw-agencjapracy.pl/XXXXXX. 

W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.